CSR står för Corporate Social Responsibility. Det handlar om hur företag tar ett brett samhällsansvar avseende hållbarhetsaspekter. De huvudsakliga ansvarsområdena är ekonomiskt ansvar, miljömässigt ansvar och socialt ansvar. För att förklara vad detta innebär ska jag ta ett av mina företag, e-handelsföretaget, som exempel. Först några meningar om hur baksidan av CSR ser ut.

När ett stort bolag har gjort bort sig i media genom att någon nyhet om usla arbetsförhållanden eller att man förstör den lokala miljön sätter PR-avdelningen igång med att visa hur mycket bra företaget gör för samhället. Detta är en form av CSR men det verkar inte trovärdigt. Låt mig ta två exempel. När Shell exploaterar naturområden och människor blir det inte trovärdigt om någon PR-expert talar om för hela världen hur bra företaget är och hur mycket företaget gör för omvärlden. Det känns som köpt goodwill. Ett bättre sätt är att aldrig förstöra naturen och människornas liv. Det handlar om etik och trovärdighet. När HM tillverkar sina kläder i fabriker där man som anställd inte får gå på toaletten och tvingas arbeta i 12-14 timmar i streck mot en lön som inte går att leva på blir det svårt att tro att företaget bryr sig om människor och arbetsmiljö. Deras PR-arbete blir inte trovärdigt efter en sådan nyhet.

CSR har varit hett i ca tio år och handlar i dag huvudsakligen om hållbarhet, d.v.s. hållbart företagande. En sida av CSR är också att man inte bara utför ansvarsfulla handlingar utan att man också kommunicerar sitt arbete till det omgivande samhället. Det man kommunicerar ska då överensstämma med det man gör i verksamheten för att värdet av CSR ska nå samhället i stort och kunder i synnerhet. CSR är en del av varumärkesbygget.

Ekonomiskt ansvar

Ett ekonomiskt ansvar handlar huvudsakligen om att ha en god ekonomisk plan, att använda egna och andras medel på ett ansvarsfullt sätt samt att inte uttnyttja statliga medel för sin egen vinning. Det senare inbegriper att betala skatt/moms och att inte lura till sig pengar man inte har rätt till.

Naturligtvis följer vi allt detta men det finns fall där det uppstår visa oklarheter. Ett exempel är när man köper tjänster från Google, Facebook och andra företag som själva inte betalar skatt inom EU/Sverige. Det är svårt att redovisa en så kallad bakvänd moms vid köp av tjänster från dessa företag. Fel kan uppstå utan att man vill det helt enkelt för att man inte känner till reglerna som inte ens Skatteverket har perfekt koll på när man söker hjälp. Av detta skäl har vi slutat att köpa tjänster av sådana företag.

Ett annat sätt att ta ekonomiskt ansvar är att ge sin personal en rimlig lön. Detsamma gäller leverantörer av de tjänster eller produkter som man säljer vidare. Vi köper bara sådant som är producerat av certifierade företag. Se mer nedan.

Vi har inte för avsikt att sälja något för egen vinning på bekostnad av mottagaren. Vi är strikta på denna punkt och säljer anbart giftfria produkter. Det betyder att vi betalar lite mer för att produkterna ska vara säkra och själva får ta ut ett lite högre pris för att kunden ska vara säker. Allt detta kommunicerar vi öppet för att kunden ska veta vad de får och betalar för.

En sista aspekt av ett ekonomiskt ansvar är att konkurrensutsätta andra företag inom branschen på ett sjyst sätt. Det är möjligt för stora företag att försöka tillintetgöra små uppstickare innan de hinner etablera sig på marknaden men det är definitivt inte ansvarsfullt eller etiskt försvarbart. Marknaden ska gemensamt verka för att det inte blir monopol eller syndikat. En entreprenör ska ha goda möjligheter att få prova sin affärsidé innan ett storföretag med enorma resurser försöker att rycka undan mattan. Vi är ett litet företag så vi kan inte agera på detta vis men vi är utsatta av en sådan konkurrens av det största företaget på marknaden. Detta företag ägnar sig inte, vad de än skriver, fullt ut åt CSR.

Miljömässigt ansvar

All el som används för att driva vår verksamhet är från förnyelsebara källor som sol-, vind- och vattenkraft. Vi har en välfungerande avfallshantering och betalar vår del av produktansvaret (man betalar en summa för att andra ska kunna ta hand om återvinningsbara material). Vi undviker plastprodukter och plastemballage. Vi säljer bara produkter gjorda av ekologiskt framställda råvaror och/eller ansvarsfullt skött skog.

Vi transporterar oss själva i en supermiljöbil och annars i tåg med några få undtag vid utlandsresor. Våra försändelser transporteras från oss med ett fraktbolag som miljökompenserar. Kunden kan betala extra för att klimatkompensera.

Vår marknadsföring går ut på att förmedla att våra produkter har hög kvalitet och därmed håller längre, att produkterna är tillverkade av ekologiska material eller motsvarande, och att våra produkter är miljöcertifierade. Vi har gjort jobbet åt kunden genom att vi har kollat våra produkter innan vi säljer dem. Kunden kan känna sig helt trygg med att det de köper är bra för deras barn och familj. Med god kvalitet bidrar vi till en bättre framtid. Våra barns värld.

Socialt ansvar

Det sociala ansvaret kan vara både internt och externt. Det interna rör den egna organisationen och det externa rör det omgivande samhället och världen i stort. I vissa avseenden hänger internt och externt samman. Vi anställer personer som av olika skäl inte kan få anställning i andra företag. Här tar vi ett ansvar samtidigt som vi lär upp personer för specifika arbetsuppgifter som både den anställde och företaget är tillfreds med.

Internt handlar det mycket om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Vi anpassar miljön så att alla som verkar inom vår organisation ska behålla hälsan. Det kan innebära bättre ventilation, bättre ergonomi, flexibla arbetstider osv.

Externt handlar det om att andra utanför organisationen inte uttnyttjas eller arbetar under dåliga förhållanden. För att säkerställa detta köper vi enbart in produkter som är tillverkade i fabriker som är certifierade. Exempel på certifieringar är SA8000, GOTS och Fairtrade. De garanterar en god fysisk och social arbetsmiljö utan skadliga kemikalier samt en lön som går att leva på.

Vi som äger företaget bestämde från start att vi årligen ska skänka fem procent av vinsten till välgörenhetsorganisationer. Vi har två fasta organisationer som vi skänder pengar till och varje år väljer vi ut en tredje organisation som vi vill stödja. Eftersom företaget är under uppbyggnad och periodvis kraftigt expanderar kan vi inte alltid nå vinst. De perioderna har vi ändå skänkt några tusen till en särskilt utvald organisation.

Detta ger en översikt av hur vi arbetar med CSR. Andra företag arbetar på lite andra sätt. Det beror mycket på vilken typ av verksamhet man bedriver. Ge gärna andra exempel i kommentarsfältet.

 

 

17 Mar 2019