Det är många företag som är försiktiga med att anställa någon som inte passar in i personalstyrkans norm. En tanke är att ju mer lika individerna i personalen är desto lättare har de att förstå varandra. En chef kan även tänka att ju mer lika de anställda är chefen desto troligare att de funkar bra tillsammans. Jag kan hålla med om att detta är en tänkbar fördel. Samtidigt är det den enda fördelen. Variation ger styrka och kompetens till verksamheten. Jag ska här ta några argument för varför mångfald är bättre än enfald.

1. Ett projektteam är sammansatt av individer med varierad kompetens. Hela idén med team är att de ska vara tillfälliga men bygga på de unika kompetenser som varje medlem i teamet kan erbjuda. Det är därför man skapar och sätter samman team. De ska klara en viss uppgift och man handplockar de individer som tillsammans kan klara uppgiften på bästa sätt. Svåra uppgifter kräver ett flertal kompetenser för att överhuvud taget lösas. Om man dessutom väger in kvalitén på lösningen är ett flertal kompetenser nästan alltid bättre än ett fåtal kompetenser.

2. Individer med begränsningar eller nädsättningar av något slag, numera benämnda med termen funktionsvariation, är kända för att utveckla andra kompetenser som väger upp nedsättningen. Istället för att stirra sig blind på vad en individ inte kan på en optimal nivå kan man fokusera på vad individen har utvecklat som kompensation vilket i vissa fall kan vara till en stor fördel för verksamheten. Det sägs ju ibland att blinda personer utvecklar de andra sinnena längre än seende. Min erfarenhet är att många individer med vissa sorters nedsättningar har utvecklat andra sidor. Jag har haft studenter med dyslexi som har haft högst betyg i hela gruppen därför att de har hittat strategier för att väga upp sin dyslexi. De kan t.ex. vara väldigt vältaliga och hårt arbetande. Eftersom de inte läser och skriver så bra har de blivit riktigt bra på att tala. Eftersom de har fått leva med en begränsning stora delar av sitt liv har de lärt sig att med hårt arbete kan man klara många problem. Jag har i forskningsprojekt arbetat med "assistenter" med aspergers syndrom. De har haft vissa nedsättningar i den sociala kompetensen men har varit fantastiska med att hantera stora mängder data. Likaså har jag haft att göra med personer med fysiska nedsättningar som är utmärkta på teori och/eller datorer. Detta betyder inte att alla med nedsättningar för med sig stora fördelar om man anställer dem. Det är med dessa individer som med alla andra. Man måste hitta rätt person också.

3. Ett företag har ett flertal ansikten utåt och därtill många kontakter med andra organisationer. Nästan alla företag har idag en mångfald kunder och samarbetspartners så varför inte vara mån om att en mångfald i den egna organisationen. Om man bättre vill förstå kunder i en viss ålder, från en viss kultur eller ett visst kön är det alltid bättre om man har en person med denna bakgrund representerad i den grupp som arbetar mot en viss kundgrupp. Om man har många arabisktalande kunder är det en klar fördel att ha någon som kan vara ansiktet utåt som talar arabiska och förstår arabiska kulturer. På ett liknande sätt behöver man i mötet med företag från andra kulturer eller branscher ha någon på insidan som förstår hur de tänker i just det företaget. Ett företag från en annan kultur gör affärer på ett annat sätt och då är det en stor tillgång att ha någon från en annan kultur i den egna gruppen som möter det andra företaget. Petter Stordalen lyfter i sin sista krönika i tidskriften Chef upp värdet av att ha personal som talar olika språk eller som talar många språk. Man måste inte tala perfekt svenska för att vara en värdefull anställd. Han är inom hotellbranschen så där är det fullt begripligt eftersom kunder från hela världen potentiellt kan dyka upp. I den globala värld vi lever i är det väldigt många branscher och företag som hamnar i interkulturella möten. Man kan inte alltid förutse när det händer men när det väl gör det är man glad att man har en mångfald i personalstyrkan (om man tar tillvara på den vill säga). Även en städare från en annan kultur kan vara behjälplig bara för att förklara hur människor i en viss kultur tänker och beter sig. De behöver inte vara med och fatta beslut men man kan mycket väl konsultera den som förstår en kultur inifrån. Att personen arbetar som städare i din organisation betyder heller inte att denna person inte har en kvalificerad utbildning i sig tidigare kultur. Se möjligheterna.

Som slutkläm vill jag säga att det finns gott om forskning som stödjer att mångfalld i en organisation nästan alltid är bättre än enfald. Jag brukar också ofta säga följande: Man lär sig mer av människor som tänker annorlunda än av dem som tänker precis som en själv. De senare tillför inget nytt och därför kan de inte erbjuda någon lärandesituation. Som företagare är det alltid viktigt att lära nytt och utmana sig själv för att bättre förstå den omvärld man opererar i. Det är där personer med annan bakgrund, må det vara annan kultur, annan utbildning eller funktionsvariation, har som mest att erbjuda. Ta vara på det.

 

10 Dec 2018