Begreppet entreprenör kan ha både positiva och negativa undertoner. Jag ska här ge min bild av vad en entreprenör är och gör. Innan jag ger min bild ska jag förhålla mig till vad andra har sagt och skrivit.

I Wikipedia finns det flera beskrivningar av vad en entreprenör är. Inledningsvis står det:

"En entreprenör är en person som tar en idé för en produkt eller tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar idén."

Beskrivningen av en entreprenör med dessa ord ger inte någon tydlig bild. Vidare står det:

"Entreprenör kan också användas som ett begrepp för en företagsam person. Termen syftar i regel på grundaren av ett företag. I vidare bemärkelse används termen om en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång."

Innehållet i dessa meningar går i samma riktning. En företagsam, hårt arbetande person, är vad som krävs för att grunda ett företag. När man grundar ett företag vill man att företaget ska fortsätta att existera långsiktigt vilket medför att om man håller företaget vid liv har man nått viss framgång. Om man får företaget att blomstra har man nått ännu större framgång. Där har vi essensen av en entreprenör.

Om man går till ordets betydelse, som kommer från franskan, blir betydelsen lite annorlunda. "En entreprenör skapar nya affärsverksamheter och organiserar marknaden på ett nytt sätt." Alltså i någon mening en analytisk och innovativ person som ser nya möjligheter och vill skapa förändring. Man kan också formulera det så här: "Entreprenörskap handlar alltså mer om att förändra strukturer än att driva ett framgångsrikt företag."

Slutligen tar en del tänkare upp att entreprenörskap inte handlar om en person utan att man ska se det i ett större socialt sammanhang av nätverkande och samarbete.

Min syn på vad det innebär att vara en entreprenör hänger främst ihop med synen på samhället. En entreprenör är en visionär person. En person som vill skapa möjligheter, förbättra livet för enskilda männsikor och grupper, tänker på andra mer än sig själv och vill skapa mervärde.

För att åstadkomma en gott entreprenörskap behöver man förstå samhället och man behöver förstå människor. Särskilt behöver man titta på människors behov. Min syn på saken är att entreprenörer ser längre än människors behov. Man kan lite elakt säga att entreprenörer skapar behov där de tidigare inte har funnits. Man får människor att vilja ha saker som de inte visste att de ville ha.

En besläktad beskrivning är att en entreprenör kan vilja förbättra samhället mer radikalt än människor än så länge vill eller förstår att de behöver. Alla företag som arbetar för att rädda mänskligheten har bestämt sig för att sjösätta sin idé utan att människor i allmänhet ropar på hjälp. De som vill rädda världen har förstått att världen behöver räddas men de som ska räddas har ännu inte förstått att de behöver räddas. De kanske inte ens vill räddas.

Mitt entreprenörskap handlar om att tillfredställa en viss grupp av människor och samtidigt skapa ett utrymme på marknaden som få ännu har upptäckt men som de kan komma att upptäcka. Om man tänker sig att man har ett sortiment av riktigt bra produkter och paketerar dem på ett trevligt sätt blir kunden positivt överraskad två gånger. De blir överraskade över att de får ett så fint paket och när de öppnar paketet blir de överraskade att de får en så fin produkt. I och med att de får en så positiv upplevelse av sin beställning kommer de att börja prata med andra om sin upplevelse och då bidrar de till att skapa en förväntan och önskan hos andra. På detta vis öppnar man upp en ny yta på marknaden. De som vill ha upplevelsen kommer förr eller senare att beställa produkter från det företag som skapar upplevelsen och det betyder i någon mening att de nu vill ha mer än de visste att de ville ha innan de hörde talas om företaget och vad företaget erbjuder.

Min och min partners idé är enkel. Den kräver dock en viss attityd och engagemang gentemot kunderna. Kunder ska behandlas som något unikt och extra. De ska känna detta när de får både varor och upplevelser från vårt företag. Hit hör också konceptet att det ska kännas nära mellan företag och kund. Det ska kännas som en privat relation som är unik. Vi bryr oss och kunden bryr sig tillbaka.

Den som tror att entreprenörskap främst handlar om egenintresse och att tjäna pengar bör tänka om. Delvis säger forskning att de som tjänar mycket pengar aldrig har förmögenhet som mål för sin veksamhet. Pengar är en bieffekt av den mission de arbetar för. I vårt fall vill vi sälja produkter som är miljöcertifierade vilket betyder att råvaran till produkten är framställd på ett hållbart sätt, att produktionen av varan sker på ett hållbart sätt, att transporterna till återförsäljare och senare till slutkund är hållbar och att användandet av produkten är hållbar. Det sista handlar om att produkten inte ska vara skapdlig, särskilt inte genom kemikalier. Mottagaren kan alltså känna sig helt trygg. Det intresse som står i fokus är naturen, arbetarna och användarna. Därtill ligger vårt intresse på framtida generationer som kan få ett fullgott liv om vi satsar på att skydda naturen, arbetarna och användarna.

Vi har en mission. Vi ska bidra till att förändra samhället och samtidigt bidra till att förändra marknaden.

1 Nov 2018